MEXICAN FOOD
& DRINKS
0 Menu

Obchodní podmínky

 

 1. I.               Preambule

 

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy, které budou uzavřeny v internetových obchodech společnosti FRONT LINE s.r.o., IČ: 25115308 se sídlem Kovářská 939/4, Praha 9 (dále jen Prodávající), ve kterých mohou nakupovat jak soukromé osoby - spotřebitelé, tak podnikající osoby a to jak právnické tak fyzické. Přitom jednotlivé internetové obchody provozují uvedené společnosti samostatně, jak dále uvedeno.

 

 1. E-shop – www.hot-shop.cz je určen výhradně pro nepodnikající osoby - dále jen Spotřebitel a Prodávajícím je společnost FRONT LINE s.r.o., IČ: 25115308

 

 1. Tyto obchodní podmínky vycházejí z českého právního řádu a to občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ) a jsou závazné pro všechny strany, které vstoupí do závazkového vztahu přes zmíněné e-shopy.

 

 

 1. II.            Všeobecná ustanovení

 

 1. Učiněním objednávky Spotřebitel i Kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude je respektovat a při uzavření a naplňování smluvního vztahu se jimi bude řídit.

 

 

 1. III.         Předmět smlouvy a místo plnění

 

 1. Předmětem smlouvy je zboží nabízené v e-shopech Prodávajícího, které Spotřebitel či Kupující uvede v internetové objednávce. Přitom podle druhu zboží uvede množství v kusech, nebo váze, velikost balení, množství balení. Spotřebitel či Kupující je povinen vyplnit v internetové objednávce veškeré předepsané náležitosti. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v internetové objednávce.
 2. Předmět smlouvy, tedy vybrané zboží je možné převzít osobně v prodejně Prodávajícího na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4, nebo bude doručeno na adresu uvedenou v internetové objednávce.

 

 

 

 1. IV.          Objednávka zboží a uzavření smlouvy Spotřebitelem, cena a dodání

 

 1. Prodávající umístěním svého zboží na internetových stránkách e-shopu činí nabídku uzavření kupní smlouvy pro Spotřebitele. Odesláním internetové objednávky Spotřebitelem Prodávajícímu Spotřebitel přijímá tyto obchodní podmínky a dochází k uzavření kupní smlouvy v rozsahu objednávky. Prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy e mailovým potvrzením.
 2. Zboží je zpravidla dodáno do 48 hodin od potvrzení objednávky. Spotřebitel určí, zda požaduje doručení zboží na určitou adresu. Doručení se děje buď prostřednictví České pošty, nebo zásilkovou službou PPL, popř. jinou zásilkovou službou, pokud si tento způsob doručení Spotřebitel vyžádá. K ceně zboží, která je stanovena v internetovém e shopu se připočítává balné a poštovné dle objemu dodávaného zboží. V takové případě se cena hradí při doručení zboží tzv. na dobírku, nebo prostřednictví internetového bankovnictví (nevím, jak to v e shopu budete mír zařízené, zda je to možné, či obvyklé)
 3. Zboží může Spotřebitel převzít také v prodejně Prodávajícího osobně proti hotovostní platbě. Pokud si jej předběžně objedná objednávkou, musí tak učinit  do .... dnů od potvrzení objednávky. V takovém případě dochází bez ohledu na předchozí ustanovení těchto obchodních podmínek k uzavření kupní smlouvy v okamžiku převzetí zboží v prodejně Prodávajícího.
 4. Do okamžiku úhrady ceny zboží není Prodávající povinen zboží dodat.

 

 

 

 1. V.             Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem a reklamace vad

 

 1. Spotřebitel, jemuž je zboží dodáváno na základě internetové objednávky, je oprávněn odstoupit od uzavřené  kupní smlouvy  do 14ti dnů ode dne převzetí zboží.  V takovém případě je povinen neprodleně vyplnit internetové odstoupení od smlouvy a zaslat Prodávajícímu, současně je povinen neprodleně vrátit zboží na adresu Prodávajícího, odkud bylo zasláno. Pokud by manipulací Spotřebitele, či otálením s vrácením zboží došlo k jeho znehodnocení, není Prodávající povinen vrátit kupní cenu v rozsahu znehodnocení.
 2. Vzorové poučení o odstoupení od smlouvy a formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy prostřednictvím internetové objednávky a doručení zboží - řídí se zákonem č. 363/2013 Sb:
 1. 1.    odstoupení do 14ti dnů od převzetí, tedy tato doba běží dnem následujícím po převzetí zboží Spotřebitelem. V odstoupení Spotřebitel označí den převzetí zboží. V případě více druhu zboží dodávaných postupně je takové datum, datum převzetí poslední dodávky. Odstoupení je možné bez udání důvodu,
 2. 2.    odstoupení Spotřebitel zašle mailovou adresou, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Uvede své jméno, příjmení, adresu (pokud nemá Spotřebitel mailovou), mailovou adresu, 
 3. 3.    kupní cena ve smyslu těchto obchodních podmínek bude vrácena i s poštovným ve výši nejlevnějšího dostupného poštovného bez zbytečného odkladu po doručení vráceného zboží Prodávajícímu. Vrácení kupní ceny bude uskutečněno stejným způsobem, jakým byla platba za zboží provedena.  Spotřebiteli nevzniknou žádné výdaje.
 4. 4.    Prodávající vracené zboží nevyzvedává osobně. Koupené zboží musí být vráceno do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Tím se míní odeslání odstoupení od smlouvy některým z provozovatelů poštovních služeb, nebo odeslání e mailovem. Vrácení zboží může být provedeno provozovatelem poštovních služeb, nebo osobně do prodejny na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.
 5. 5.    Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případě dodávání potravin a nápojů, dodávaných do Spotřebitelovy domácnosti, nebo na určenou adresu.
 6. C.         Spotřebitel, který uzavře kupní smlouvu v obchodním prostoru Prodávajícího (viz

      bod IV/3),  nemá právo od smlouvy odstoupit po převzetí zboží.

 1. D.        1.  Prodávající je zavázán, že dodávané zboží má předpokládanou kvalitu, odpovídá popisu na obalu a má tuto kvalitu po celou dobu doporučené spotřeby, uvedené na obale. Doba doporučené spotřeby musí být delší, než je datum dodání zboží. To neplatí v případě, že cena zboží je snížena s ohledem na procházející termín doporučené spotřeby a toto je zřetelně vyznačeno.
  1. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci z vad bez odkladu po té, kdy zboží převzal sjednaným způsobem a to písemně, buď na adresu Prodávajícího, nebo formou e mailové zprávy. V reklamaci uvede vady, které zboží vytýká a datum převzetí zboží.
  2. Při oprávněné reklamaci vad je Prodávající povinen, doplnit chybějící zboží, pokud se reklamace týká nižšího množství, nebo nedodání sjednaného zboží s tím, že pokud bylo dodáno jiné zboží, Spotřebitel je povinen jej vrátit bez odkladu spolu s uplatněním reklamace. V případě vady dodaného zboží je povinen Prodávající zboží vyměnit za bezvadné. I v tom případě musí Spotřebitel řádně a bezodkladně provést reklamaci a vadné zboří vrátit způsobem zde uvedeným. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náklady, které s uplatněním práva z odpovědnosti za vady souvisí. Jen pokud není možné doplnění zboží, či výměna, vrátí Prodávající cenu dodaného zboží, kterou Spotřebitel zaplatil.
  3. V případě neoprávněné reklamace, bude vrácené zboží na náklady Spotřebitele zasláno Prodávajícím bez odkladu zpět na adresu, kam bylo Spotřebiteli doručováno.
  4. Uplatnění práv z odpovědnosti za vadu musí být provedeno nejdéle do data předpokládané spotřeby zboží (týká se zejména potravin a nápojů), jinak nejdéle do 24 měsíců ode dne převzetí zboží Spotřebitelem.

 

.

 

 1. VI.          Objednávka zboží a uzavření smlouvy Kupujícím, cena a dodání

 

 1. Prodávající umístěním svého zboží na internetových stránkách e-shopu činí nabídku uzavření kupní smlouvy pro Kupujícího. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem dojití potvrzení objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Každá objednávka je neodvolatelná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena následujícím způsobem:

           

 1. Pokud Kupující požaduje doručit zboží na určenou adresu, zajišťuje Prodávající přepravu buď prostřednictvím dopravce, nebo vlastní dopravou. V případě využití dopravce, je ze strany Prodávajícího splněno dodání zboží v okamžiku jeho předání dopravci. Doprava se hradí zvlášť ( je v ceně).
 2. Prodávající je zavázán dodat sjednané zboží zpravidla do....dnů ode dne uhrazení kupní ceny zboží. Kupní cena musí být uhrazena před dodáním zboží Kupujícímu na účet prodávajícího uvedený v e shopu (proti faktuře, zda i kartou přes internet), nebo hotově proti účetnímu dokladu při dodání zboží Kupujícímu. Způsob úhrady uvede Kupující v objednávce. Pokud je způsob úhrady uveden jako hotovostní platba, dodá Prodávající zboží v uvedené lhůtě, která plyne od uzavření smlouvy.
 3. Do okamžiku úhrady ceny zboží není Prodávající povinen zboží dodat.
 4. Kupující může též sjednané zboží převzít v prodejně na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4, nebo ve skladech Prodávajícího na adresách Nehvizdy 25081, Řecká 1 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 14:00 a v Brno - Modřice 66442, Masarykova 118, Areál CHAPEL v čase od 7:00 do 13:00.

 

 

 

 

 1. VII.       Odstoupení od smlouvy Kupujícím a reklamace vad

 

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze z důvodů zde uvedených, nebo důvodů zákonných. Důvody uvedené v obchodních podmínkách jsou:

a)     podstatné porušení kupní smlouvy, kterým je dodání zboží v prodlení déle než měsíc po lhůtě v těchto obchodních podmínkách uvedené (viz bod VI/2,3). Strany se mohou o odstoupení od kupní smlouvy také dohodnout.

 1. 2.     Prodávající je zavázán, že dodávané zboží má předpokládanou kvalitu, odpovídá popisu na obalu a má tuto kvalitu po celou dobu doporučené spotřeby, uvedenou na obale (týká se zejména potravin a nápojů). Doba doporučené spotřeby musí být delší, než je datum dodání zboží alespoň o ....dnů, měsíců a pod. To neplatí v případě, že cena zboží je snížena s ohledem na procházející termín doporučené spotřeby a toto je zřetelně vyznačeno.
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci z vad bez odkladu po té, kdy zboží převzal sjednaným způsobem a to písemně, buď na adresu Prodávajícího, nebo formou e mailové zprávy. V reklamaci uvede vady, které zboží vytýká.
 3. Při oprávněné reklamaci vad je Prodávající povinen, doplnit chybějící zboží, pokud se reklamace týká nižšího množství, nebo nedodání sjednaného zboží s tím, že pokud bylo dodáno jiné zboží, Kupující je povinen jej vrátit bez odkladu spolu s uplatněním reklamace. V případě vady dodaného zboží je povinen Prodávající zboží vyměnit za bezvadné. I v tom případě musí Kupující řádně a bezodkladně provést reklamaci a vadné zboří vrátit způsobem zde uvedeným. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náklady, které s uplatněním práva z odpovědnosti za vady souvisí. Jen pokud není možné doplnění zboží, či výměna, vrátí Prodávající cenu dodaného zboží, kterou Kupující  zaplatil.
 4. V případě neoprávněné reklamace, bude vrácené zboží na náklady Kupujícího zasláno Prodávajícím bez odkladu zpět na adresu, kam bylo Kupujícímu doručováno. Pokud bylo převzato osobně, tak na adresu sídla, nebo místa podnikání
 5. Uplatnění práv z odpovědnosti za vadu musí být provedeno nejdéle do data předpokládané spotřeby zboží, jinak nejdéle do 24 měsíců ode dne převzetí zboží Spotřebitelem. Kupujícím
 6. Strany o reklamaci mohou sepsat písemný protokol a podmínky průběhu reklamace a odstranění vad sjednat dle své dohody.
 7. Oprávněnou reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejdéle do...dnů od jejího uplatnění, v případě výměny vadného zboží nebo při záměně zboží, běží doba k vyřízení reklamace od data doručení vadného zboží Kupujícím Prodávajícímu na adresu, z níž bylo Kupujícímu odesíláno, nebo kde bylo převzato Kupujícím. V případě, že Prodávající reklamaci neuzná, sdělí Kupujícímu bez zbytečného odkladu důvody písemně, a to e mailovou korespondencí, nebo na adresu, kterou Kupující uvedl jako adresu pro doručování. Pokud mu bylo zboží vráceno, odešle jej stejným způsobem znovu Kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace, hradí náklady s ní spojené Kupující, v případě oprávněné reklamace, hradí náklady s vrácením zboží Prodávající.

 

 

 

 

 1. VIII.    Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Smluvní vztahy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se zásadně řídí českým právem a to i v případě uzavření kupní smlouvy se zahraničním partnerem. Stejně tak se řídí i případné spory, které by vznikly. Prodávající, Spotřebitel, nebo Kupující se zavazují vyvinout veškeré úsilí k smírnému vyřešení jakýchkoli problémů či sporů
 2. V případě sporu, který se nepodaří smírně vyřešit je rozhodným soudem soud, který je obecným soudem Prodávajícího, kterým je v případě kupní smlouvy se Spotřebitelem i kupní smlouvy s Kupujícím Obvodní soud pro Prahu 9 vzhledem k stejnému sídlu společností MEXICALI s.r.o. a Front Line s.r.o.
 3. V případě nepřevzetí zboží dodaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek  Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen uhradit veškeré náklady s dodáním zboží Prodávajícímu vzniklé. Jsou to zejména náklady na dopravu, balné, dále je povinen zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč.
 4. V případě nepřevzetí zboží dodaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek Kupujícím, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady s dodáním zboží Prodávajícímu vzniklé. Jsou to zejména náklady na dopravu, balné, dále je povinen uhradit manipulační poplatek 0,5% z ceny dodávaného zboží. ( mohlo by být i 1%, nebo naopak méně, nevím, jaký bývá objem takových zakázek).
 5. Prodávající je povinen dodávat kvalitní zboží s řádným vyznačením všech údajů dle platných českých právních předpisů.
 6. Veškeré právní úkony dle těchto obchodních podmínek se provádí na formulářích určených Prodávajícím a vedených v příslušném e shopu.
 7. Kupující/ Spotřebitel souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytne v rámci jednotlivé koupě, byly použity pro účely prodeje a koupě zboží. Výslovně souhlasí, aby údaje, které takto poskytl, byly zpracovány provozovateli internetových obchodů uvedených v preambuli těchto obchodních podmínek zákonným způsobem za účelem poskytování informací o nabízeném zboží, popř. službách prodávajících a to až do odvolání spotřebitelem/kupujícím. Spotřebitel/ Kupující bere na vědomí a je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Spotřebitel/Kupující může kdykoli svůj souhlas odvolat s okamžitou platností. Nakládání s osobními údaji spotřebitele nebo kupujícího takto získanými se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Kupující / spotřebitel má právo se kdykoli přesvědčit, jak je s jeho osobními údaji nakládáno a to na adresách uvedených v čl. I.- Preambule těchto obchodních podmínek a v případě nespokojenosti může jednak odvolat svůj souhlas a popř. se obrátit na Úřad pro ochran u osobních údajů a požadovat nápravu.

 

 

 

 1. IX.    Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR): https://www.coi.cz/informace-o-adr/


 1. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

  Ochrana osobních údajů

  Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

   

  Kdo je správce?

  Jsme společnost Front Line s.r.o., IČO 25115308, se sídlem Kovářská 939/4, Praha 9 – Libeň zapsaná u OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50982 , která provozuje e-shopy www.hot-shop.cz , www.front-line.cz , www.sabordemexico.eu a www.mexicali-mercado.eu  .  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním těchto údajů budou pomáhat.

   

  Kontaktní údaje

  Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat  na e-mail: info@front-line.cz nebo obchod@front-line.cz

   

  Prohlášení

  Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

   

  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

   

  plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

   

  umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

  Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  ● poskytování služeb, plnění smlouvy

  vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání informací o objednávce).

   

  ● vedení účetnictví

  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

   

  ● marketing - zasílání newsletterů

  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

   

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

   

   

   

   

  ● Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků

  V rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.“

   

  Cookies

  Při procházení našimi webovými stránkami zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, které produkty si prohlížíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.

   

  Cookies pro cílené reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu dle nastavení vašeho prohlížeče. Využíváme je, abychom vás mohli znovu oslovit s přesně cíleným produktem či službou. Pro zpracování Cookies pro cílenou reklamu využíváme tyto platformy, se kterými máme uzavřenou platnou dohodu či smlouvu o ochraně osobních údajů:

  • Sklik společnosti Seznam.cz, a.s.,
  • Adwords společnosti GOOGLE Ireland Limited
  • Facebook Ireland Limited

  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

   

  Kamerový systém v naší prodejně:

  V naší kamenné prodejně na adreseKovářská 939/4 je zpracováván záznam z kamer s online přenosem a záznamem. Kamery/a jsou/je umístěna v prodejně pouze z důvodů bezpečnosti, nebo z důvodů objasnění případné trestné činnosti. Provozovatelem je naše společnost - MEXICALI s.r.o. IČ27886425

   

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které

  odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je s maximální péčí. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

  Pokud na naše web stránky vstupujete pomocí mobilních telefonu, tabletů či podobných zařízení, jsou vaše osobní údaje zabezpečeny stejně, jako v případě přístupu z počítače.

  Předání osobních údajů třetím osobám

  K vašim osobním údajům mají přístup naši vybraní zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a kteří je ve smyslu zde uvedeném používají k plnění našich povinností vůči vám a k uspokojení vašich potřeb a přání.

  Jedná se zejména o dopravce v souvislosti s doručením zboží.

  Naše společnost nemá a neeviduje údaje o vašich platebních kartách.

   

  Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují jako profesionálové.

   

  Jsou to poskytovatelé následujících odvětví:

  • přepravní a dopravní služby
  • účetní a daňové kanceláře
  • technologické společnosti zajištující provoz a správu e-shopu
  • online agentury a platformy
  • porovnávače zboží

   

  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

   

  Předávání dat mimo Evropskou unii

  Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@front-line.cz nebo obchod@front-line.cz .

   

  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

   

  Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

   

  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

   

  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

   

  Právo na přenositelnost

  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.

   

  Právo na výmaz (být zapomenut)

  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

   

  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.


  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

   

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

   

  Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

   

  Mlčenlivost

  Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

   

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

   HOT SHOP - osobní odběr

Pražská 1108
250 81 Nehvizdy - Praha – východ

Informace k E-shopu:

Tel.: 733 114 079

shop@front-line.cz